Den služby lidem (lidí) se speciálními potřebami (22. 4. 2017)

Celosvětová církev adventistů sedmého dne prožívá některé soboty v průběhu roku nejenom jako připomínku stvoření a vysvobození z hříchu, nejenom jako příležitosti k intenzivnímu setkání s Bohem, jeho Slovem a společenstvím věřících spojených v jediném Duchu, ale zároveň také jako speciální dny připomínající mimořádně důležitá témata, jakými jsou např. náboženská svoboda, křesťanský domov, vzdělávání nebo zdraví.

Od roku 2015 patří do této řady také Den služby lidem (lidí) se speciálními potřebami, který v našem církevním kalendáři v letošním roce byl určen na sobotu 22. dubna. Ne náhodou se začala i naše církev – v době, kdy v celé společnosti probíhá intenzivní diskuze o důsledném respektování lidských práv, o sociálním začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení a diskriminaci některých osob a skupin – věnovat také této doposud opomíjené oblasti. I v naší Česko-Slovenské unii jsme v ní za poslední tři roky znatelně pokročili: čtenáři se mohli setkat s novými publikacemi (např. s knihou Člověk s handicapem v křesťanském společenství vydanou nakladatelstvím Advent-Orion nebo s řadou článků v časopisu Advent i na církevních webových stránkách), v některých okrscích probíhaly a dále se plánují semináře pro diakony a další zájemce o službu lidem se speciálními potřebami, velmi aktivně se u nás začala rozvíjet ale také vlastní činnost některých skupin lidí se znevýhodněním – např. v oblasti Adventistické služby neslyšícím. Zájem o další hledání smysluplných cest k oslovení lidí s handicapem i jejich zapojení do života naší církve je zřejmý také z rozhodnutí vedení naší unie tuto službu aktivně koordinovat a podporovat nejenom finančně.

Věříme, že opravdu každý člověk, který chce být součástí Kristova těla, mezi nás patří – a to bez ohledu na jeho možná zdravotní, sociální nebo jakákoliv jiná omezení (1K 12,4-27; Sk 10,34-36). Zodpovědností církve je vytvářet takové prostředí, které nebude žádného Ježíšova následovníka odmítat, vylučovat nebo diskriminovat. Odlišnosti jednotlivců nebo některých skupin v rámci společenství stmelovaného jediným Bohem nemusejí a nikdy by neměly být příčinou vytváření bariér mezi lidmi. Právě naopak, rozdílné typy osobností a rozdílná obdarování církev ve skutečnosti obohacují a chrání před jednostranností a uzavřeností.

Chceme vás proto i v tomto roce nejenom systematicky informovat o odlišnostech a potřebách lidí s nejrůznějšími druhy znevýhodnění a o možnostech překonávání a odstraňování bariér (zdaleka nejenom těch architektonických), které často mezi těmito lidmi či skupinami a okolní společností - včetně našich sborových společenství - stojí, ale chceme vás také zvát ke spolupráci na proměně našich sborů ve skutečně „bezbariérové oázy“, ve kterých se budou moci i lidé jinde nepochopení, nepřijímaní anebo přímo odmítaní setkávat s Kristem a nalézat porozumění, pokoj, ale také sílu a příležitost k využívání svých darů (a věřte, že jich není málo).

Podrobnější informace a kontakty související s Adventistickou službou lidem (lidí) se speciálními potřebami naleznete na webových stránkách http://bezbarier.casd.cz a důležité informace vám budeme zprostředkovávat i dalšími cestami, včetně pravidelných příspěvků na stránkách časopisu Advent. Děkujeme vám, kdo se budete i za tuto službu v naší církvi modlit a věříme, že řada z vás bude ochotna se do nových aktivit v této oblasti také přímo osobně zapojit. Lidí se znevýhodněním je kolem nás mnoho a většina z nich se doposud se skutečným evangeliem ani s naší církví nesetkala. Máme tedy velkou příležitost nést i těmto lidem radostnou zvěst, kterou „Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech.“ (Sk 10,36)

Josef Slowík