V sobotu 17. listopadu si Církev adventistů poprvé celosvětově připomene, že ani ve 21. století není biblická výzva, abychom "pamatovali na vdovy a sirotky" (Jk 1,27), pouze jakousi zastaralou a dnes již neaktuální historickou souvislostí. Světový den sirotků připadá každoročně na 2. pondělí v listopadu a podle statistik UNESCO dnes žije na světě 153 milionů osiřelých dětí, z nichž mnohým se nedostává ani péče a zájmu jejich širší rodiny, mnoho z nich trpí podvýživou a každou minutu zemře průměrně 11 takovýchto dětí mladších než 5 let. Jestliže je podle výše citovaného verše z Jakubova listu právě péče o takové děti projevem "pravého a čistého náboženství", pak máme jako křesťané před sebou velkou výzvu a dluh. Proto je jedna z oblastí nově se rozvíjející Adventistické služby lidem se speciálními potřebami zaměřena na tuto ohroženou cílovou skupinu. Možná nám nepřipadá problém se sirotky v našem evropském prostoru tak závažný - ano, ve vyspělých zemích je na relativně vysoké úrovni systém právní ochrany i sociální péče o osiřelé, opuštěné a jakkoliv ohrožené děti. To ale neznamená, že bychom mohli zůstávat lhostejnými k osudu takových dětí v mnoha méně vyspělých zemích - a také to neznamená, že v naší společnosti nejsou žádné ohrožené děti, které dosud zůstávají mimo oficiální záchrannou sociální síť. Dětí sociálně vyloučených, zanedbávaných, zažívajících domácí násilí nebo šikanu ze strany svých spolužáků a vrstevníků, tedy často také dětí s nepříliš nadějnou životní perspektivou je u nás nemálo. Ne každý z nás může opuštěné dítě adoptovat nebo se věnovat pěstounské péči, možností jejich podpory je ovšem celá řada. Nejen té finanční (třeba prostřednictvím solidních neziskových organizací) - někdy stačí třeba i obyčejné nepřehlížení dětí, které nemají právě kvalitní rodinné zázemí ani mnoho kamarádů a kterým možná neschází nic po materiální stránce, ale které jsou ohrožené především emoční deprivací v důsledku nenaplnění jejich psychických potřeb. I to je příležitost k realizaci živého křesťanství.

Od 19. do 21. října probíhal v rumunské Bukurešti první evropský adventistický kongres lidí se speciálními potřebami s mottem „Víra bez hranic“. Setkalo se zde více než 200 účastníků z 15 evropských zemí, aby sdíleli své zkušenosti s životem v prostředí církve i mimo křesťanské společenství. Nebylo vůbec rozhodující, jestli někdo neslyší, nevidí, pohybuje se na vozíku nebo má jiné komplikace – všechny bariéry byly překonávány díky tlumočníkům a zapisovatelům pro neslyšící, průvodcům nevidomých, asistentům pro lidi s pohybovým omezením nebo řadě dobrovolníků. Hostitelská rumunská adventistická organizace „Rise and Walk“, která se věnuje především podpoře lidí s tělesným handicapem, připravila ve spolupráci s Adventistickou službou lidem se speciálními potřebami a s dalšími partnery bohatý program, v němž nechyběly vedle hudby, slova nebo divadla ani zábavné a sportovní aktivity, kterých se společně účastnili lidé s postižením i bez postižení. Česko-Slovenskou unii církve adventistů zastupoval na kongresu koordinátor Adventistické služby lidem se speciálními potřebami J. Slowík. Setkání bylo rovněž příležitostí k navázání nových kontaktů a hledání možností vzájemné podpory a spolupráce v této službě napříč celou Evropou. Příští kongres by se měl uskutečnit v Itálii.

V sobotu 22. září 2018 se ve sboru Praha-Smíchov uskutečnila bohoslužba věnovaná Adventistické službě lidem se speciálními potřebami (v souvislosti s Mezinárodním dnem znakových jazyků vyhlášený OSN na 23. 9.). Celý sobotní program (včetně online přenosu) byl tlumočen do českého znakového jazyka. Hlavními hosty byli Larry Evans, zástupce předsedy GK Církve adventistů, pověřený koordinací Adventistické služby lidem se speciálním potřebami v celosvětové církvi, a Corrado Cozzi, vedoucí oddělení komunikace a služby lidem se speciálními potřebami v Inter-evropské divizi této církve (EUD). Jak L. Evans zdůraznil v dopoledním kázání, nově se rozvíjející služba lidem se speciálními potřebami v Církvi adventistů vychází z dobrého porozumění službě i příkladu samotného Ježíše Krista – a také jeho pověření pro církev. Předpokládá to ovšem změnu myšlení, postojů a přístupu vůči lidem, kteří jsou jiní, nikoliv však horší. Boží pozvání totiž platí pro všechny bez rozdílu. Strategii této služby lze stručně vyjádřit v angličtině pomocí 3 „A“ – v češtině jako 3 „P“: Poroznost (Awareness), Přijetí (Acceptance) a Plánovaná aktivita (Action plan).
Při odpoledním setkání představil L. Evans zkušenosti s Adventistickou službou lidem se speciálními potřebami v různých zemích světa, C. Cozzi pak prezentoval dosavadní vývoj a vizi této služby v rámci EUD. Josef Slowík a Jitka Morávková nakonec seznámili účastníky s aktivitami a plány Adventistické služby lidem se speciálními potřebami a Adventistické služby neslyšícím v Česko-Slovenské unii. Záznam dopolední i odpolední části této mimořádné bohoslužby je možné shlédnout na youtube v archivu online přenosů smíchovského sboru (http://www.bohosluzbyonline.cz/archiv).

 

V sobotu 22. 9. 2018 pořádáme ve sboru CASD Praha - Smíchov při příležitosti Mezinárodního dne znakových jazyků speciální bohoslužbu tlumočenou do znakového jazyka neslyšících. Hosty budou Larry Evans (GK) a Corrado Cozzi (EUD). Bohoslužbu bude možné sledovat v přímém přenosu také online (na www.bohosluzbyonline.cz) Srdečně vás zveme na dopoledne i na odpolední program - dozvíte se, co se odehrává v Adventistické službe lidem se speciálními potřebami celosvětově, ale také v Inter-evrospké divizi a v naší Česko-Slovenské unii.

Díky pozvání od organizátorů letošního multižánrového křesťanského festivalu UNITED jsme mohli v sobotu 25. 8. 2018 účastníkům nabídnout hned dvakrát seminář "Křesťanství bez bariér". Každého z obou seminářů se zúčastnilo okolo 3 zejména mladých lidí, kteří za také aktivně zajímali o situaci lidí se speciálními potřebami bariéry, na které v běžném každodenním životě - ale i v prostředí křesťanské církve narážejí. 

Historicky poprvé se skupina neslyšících zúčastnila na začátku srpna letošního Biblického týdne Českého sdružení v KC Immanuel nedaleko Ždírce nad Doubravou. Po několik dnů měli tito účastníci zajištěno tlumočení přednášek i dalších aktivit do znakového jazyka a mohli tak plnohodnotně prožívat setkání společně s ostatními...

 

Oddělení Služby lidem se speciálními potřebami Inter-evropské divize Církve adventistů sedmého dne zve srdečně všechny vážné zájemce (zejména lidi se speciálními potřebami, ale i pečující osoby a všechny další zájemce o tuto službu) na první Evropský kongres lidí se speciálními potřebami, který bude probíhat v rumunské Bukurešti od 19. do 22. října 2018.

Kompletní cena zahrnující ubytování, stravu i veškeré poplatky se pohybuje od 160 do 250 EUR (podle typu hotelového pokoje). Cena nezahrnuje dopravu (tu si každý účastník zajišťuje samostatně). Případní zájemci o účast z České republiky a ze Slovenska se mohou přihlásit nejpozději do 15. 9. 2018 koordinátorovi služby v Česko-Slovenské unii J. Slowíkovi na email: (vlastní registraci provádí každý účastník samostatně na webových stránkách adventistsnm.eu/register, úhradu zálohy a následně i doplatku je však možné provádět prostřednictvím unie naší církve).

 

I ti, kdo pečují, si zaslouží péči. Celosvětový Den Adventistické služby lidem se speciálními potřebami připadá v letošním roce na sobotu 28. dubna. Rádi bychom tentokrát připomněli nejenom to, že mezi námi a kolem nás žijí lidé s různými druhy postižení a znevýhodnění, ke kterým bychom měli hledat cesty a otevírat jim také dveře našich společenství, ale že řada z nás a našich bližních o takto potřebné lidi (nejčastěji své rodinné příslušníky – děti, dospělé nebo seniory) osobně pečuje, a to není samozřejmá a leckdy také vůbec snadná služba. Vyjma profesionálních pečovatelů je to služba poskytovaná obvykle bez nároků na jakoukoliv odměnu (často není příliš oceněna ani morálně), mnohdy bez dostatečné podpory (odborné nebo alespoň prostě lidské), a nezřídka vyžaduje nemalé osobní oběti (nevyčíslitelné množství času, energie, omezená možnost zaměstnání a s tím i omezení sociálních kontaktů a pokles ekonomického standardu rodiny atd.). Na nedostatek podpory a ocenění této péče ze strany většinové společnosti jsme si možná už zvykli, jako křesťanská církev bychom ale neměli k pečujícím lidem a jejich situaci zůstávat lhostejní. Vždyť jsme ke vzájemnému povzbuzování, podpírání se a pomoci nejednou přímo vyzýváni i v Bibli (např. Ř 12,8; Ga 5,2; 1Te 4,11; Ef 4,16).

I náročná pečovatelská služba může samozřejmě přinášet také samotným pečujícím lidem radost a pozitivně ovlivňovat jejich systém životních hodnot. Bývá to mnohdy také silná životní zkušenost a příležitost posilující víru – může ale také člověka vyčerpat a ohrozit jeho životní stabilitu, jestliže je ponechán v této službě sám a bez pomoci. Nezapomínejme proto na pečující ve svém okolí a pokusme se jim nabídnout svoji podporu. Vždyť i my sami se můžeme v této roli ocitnout anebo budeme přinejmenším možná jednou potřebovat takovouto péči od někoho druhého.

V souvislosti s tématem pečujících osob jsme k letošnímu Dni služby lidem se speciálními potřebami připravili ve spolupráci s HopeTV.cz krátký videodokument zachycující příběhy a potřeby lidí pečující o své rodinné příslušníky se speciálními potřebami. Video je dostupné na youtube kanálu televize HopeTV.

 

Zveme vás na historicky první kongres adventistických rodin Česko-Slovenské unie, který bude probíhat 19. – 26. srpna 2018 v konferenčním centru Immanuel v nádherném prostředí Českomoravské vysočiny (podrobnosti a přihlašování na www.kongreskd.cz). Pokud jste rodinou s dítětem nebo dětmi se speciálními potřebami a obáváte se, že byste z programu neměli nic vy ani vaše děti, nabízíme vám v průběhu celého kongresu program přizpůsobený pro vaše děti (nejen hlídání, ale i asistenci, aktivizaci, podporu a zábavu) a vy tak získáte nerušený prostor pro svou účast na hlavním kongresovém programu. Zároveň i pro vás, rodiče pečující o děti se speciálními potřebami, chystáme navíc každodenní nabídku speciálních akcí pro vaši relaxaci, poučení, sdílení zkušeností i vzdělávání, a to vždy s pozvaným odborníkem z oblasti sociální práce, speciální pedagogiky nebo psychologie. Prosíme, abyste nám svůj zájem sdělili na e-mail:  (do zprávy nám prosím napište i základní informace o svých dětech se speciálními potřebami – jejich počet, věk, pohlaví, typ speciálních potřeb nebo znevýhodnění, úroveň soběstačnosti a příp. další speciální požadavky nebo nezbytnosti). Těšíme se na setkání s vámi!

Zveme vás na další bohoslužbu kompletně tlumočenou do znakového jazyka neslyšících, která proběhne 19. května 2018 ve sboru Církve adventistů sedmého dne v Praze 10 – Strašnicích (kaple ECM, Vilová 26). Dopolední program začíná v 9:30, odpolední část pak bude zahájena ve 13:00. V případě dotazů nebo potřeby dalších informací můžete kontaktovat Jitku Morávkovou nebo kazatele Jaromíra Lodera (viz Kontakty). Těšíme se na vás!

V neděli 28. 1. 2018 se v prostorách sboru Církve adventistů Praha - Sedlec uskutečnil další ze série seminářů zaměřených na službu lidem se speciálními potřebami, tentokrát věnovaný tématu života lidí s tělesným (zejména pohybovým) postižením. Mezi dvěma desítkami účastníků byli také dva lidé na vozíku, ale i někteří s jinými druhy hendikepu (pro neslyšící účastníky byl seminář tlumočen také do znakového jazyka). Kromě přednáškových témat přibližujících souvislosti samotného pohybového postižení nebo vhodné strategie přístupu k takto znevýhodněným lidem byla část semináře věnována např. i praktickým ukázkám asistence nebo nácviku pohybu na vozíku. Na akci, kterou pořádalo oddělení diakonie a sociální služby českého sdružení Církve adventistů ve spolupráci s Adventistickou službou lidem se speciálními potřebami v ČS unii, se lektorsky podíleli Josef Slowík (speciální pedagog a VŠ učitel, koordinátor Adventistické služby lidem se speciálními potřebami), Vítězslav Vurst (nemocniční kaplan, duchovní a humanitární pracovník), Daniel Hottmar (pastorační pracovník, sám žijící na vozíku) a Daniel Hrdinka (sociální pracovník, vedoucí oddělení diakonie a sociální služby v Českém sdružení Církve adventistů). Ke skvělé atmosféře a velmi kvalitnímu obsahu setkání ale přispěli všichni účastníci, kteří přijeli z různých koutů České republiky (včetně Moravy).

Oddělení diakonie a sociální služby Českého sdružení Církve adventistů ve spolupráci s Adventistickou službou lidem se speciálními potřebami váz zvou na seminář pro diakony a zájemce o službu lidem se speciálními potřebami k tématu života lidí s tělesným handicapem (nejenom těch na vozíku...). Seminář povedou zkušení lektoři: PhDr. Josef Slowík, Ph.D. (speciální pedagog a VŠ učitel), Vítězslav Vurst, BTh. (nemocniční kaplan, duchovní a humanitární pracovník), Daniel Hottmar (pastorační pracovník, sám žijící na vozíku) a Mgr. Daniel Hrdinka, BTh (sociální pracovník a duchovní).
Záměrem setkání bude učit se správně přistupovat k lidem s tělesným postižením, lépe porozumět situaci lidí na vozíku nebo jinak pohybově omezeným, dozvědět se o možnostech praktické asistence i pastorační podpory pro lidi s tělesným postižením ze strany jednotlivců i církevního společenství a také setkat se, sdílet se, poradit se, učit se a také se modlit za naši službu...
Seminář se koná v neděli 28. ledna 2018 od 9:30 do 15:00 hodin ve sboru CASD Praha Sedlec (Roztocká 5, Praha 6 – Sedlec / metro A – Dejvická a dále autobus 107 nebo 147 do zast. Roztocká / prostory jsou plně bezbariérové). Pro přihlášené účastníky je seminář zdarma (navíc je zajištěno i polední občerstvení). Prosíme o včasné přihlášení nejpozději do 20. ledna 2018 (telefonicky na 776 085 654 nebo e-mailem na ).
Těšíme se na setkání s vámi!

V neděli 10. prosince 2017 se uskutečnila druhá část kurzu pro tlumočníky a zájemce o český znakový jazyk - tedy jazyk Neslyšících. Tématem byl tentokrát úvod do systému a gramatiky českého znakového jazyka. V odpoledních hodinách pak účastníci prakticky zkoušeli překládat texty a kázání do českého znakového jazyka. Kurz byl opět velkým přínosem pro všechny zúčastněné a velkým obohacením technických i praktických znalostí. Skvělí lektoři Naďa Dingová a Sergej Josef Bovkům připravili kurz ve spolupráci Komory tlumočníků znakového jazyka a Adventistické služby neslyšícím.